กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เสนอจัด “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ”

วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.62 เวลา 13.30 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช  สมิเปรม เลขานุการกรม  พร้อมด้วยนายธีรวิทย์  ขาวบุปผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมี นายสุรจิตต์  อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 123  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เสนอจัด “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  เข้าร่วมในโอกาสสำคัญครั้งนี้ด้วย

*******************************