พัฒนาที่ดินตาก  จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ป้องกันหมอกและควันไฟ         

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีพัฒนาที่ดินตาก จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ (กิจกรรมไถกลบ) ปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านแม่ตาวกลาง หมู่ 2 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 25 ไร่ เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินและลดปัญหาหมอกควันไฟในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก เปิดเผยว่า  ” เนื่องจากปัญหาหมอกและควันไฟจากการเกิดไฟป่าและการเผาวัสดุทางการเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน จะพบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้อัตราวิสัยการขนส่งทางอากาศลดลง จนต้องเลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการบรรเทาและแก้ปัญหาเร่งด่วนที่จะเกิดขึ้น สถานีพัฒนาที่ดินตาก กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุเกษตรและผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การไม่เผาในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนลดการเผาเศษไม้เศษหญ้า ไม่จุดไฟเผาป่า พร้อมสร้างแรงจูงใจในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม เช่นฟางข้าวสั่งข้าวโพดมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลก ”

********************************