ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการจัดกิจกรรม “Good Morning Governor”

วันที่10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการจัดกิจกรรม “Good Morning Governor” โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

2. โรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ

โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการ รับประทานอาหารเช้าและดื่มกาแฟร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ส่วนราชการภาคเอกชนรวมไปถึงที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มาพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการ และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน