ประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่นายณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสวนกิตติ และคณะ ในโอกาสเข้าประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานด้านส่งเสริมการปลูกสร้างไม้สวนป่าเศรษฐกิจอย่างยังยืน, การผลิตกล้าไม้, การวิจัยพัฒนาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและไม้โตเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงสวนป่าของ อ.อ.ป. ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอกฯ กรุงเทพฯ