อ.เดชอุดม จัดกิจกรรม “พลังบวร เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ” ขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทาน และสร้างความสมัครสมานในชุมชน ในแปลง “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอำเภอเดชอุดม (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี “พลังบวร เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ” ณ แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ของ นายถาวร บุญชิต บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและชี้แนะแนวทางการดำเนินกิจกรรม จากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลกุดประทาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

อำเภอเดชอุดม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม โรงเรียนบ้านหนองคู และคณะสงฆ์อำเภอเดชอุดม ได้ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม “พลังบวร เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ” และจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี “ลงแปลงเรียนรู้ ลงมือทำจริง เอามื้อสามัคคี สร้างคุณกุศล” ประจำปี 2564 ตามหลักความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ หรือ “บวร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1)เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สร้างจิตสาธารณะ และส่งเสริมด้านการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

2)เพื่อบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของสังคมไทยให้เกิดความเข็งแรงและยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนงานจากองค์กรหลักในชุมชน คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือหลัก “บวร”

3)เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งอำเภอเดชอุดม มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 863 แปลง

4) เพื่อถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นสิริมงคลแก่ นายถาวร บุญชิต เจ้าของแปลงฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเดชอุดม ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันทำบุญภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 8 รูป ต่อมาได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันตามสโลแกน “ห่อข้าว ห่อใจ ใส่กระติ๊บ” เพื่อแสดงถึงความรักสมัครสมานสามัคคี จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และห่มดิน ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ตามสโลแกน “แห้งชาม น้ำชาม” เพื่อบำรุงดินให้ดินเลี้ยงพืช อีกทั้งได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมีพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นผู้นำการเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นขวัญข้าวสำหรับใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของไทยไว้ และเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โอกาสนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวถึงการดำเนินงานขยายอาณาจักรโคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุบลราชธานี ว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริง อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตจากการทำเกษตรไปบริโภค ทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 3 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564″