จ.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมการจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค พร้อมขับเคลื่อนงบปี 66 ถึง 6,000 กว่าโครงการ งบประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท

วันที่ 9 พ.ย 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีพลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา เป็นประธาน

ที่ประชุมฯ แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านแหล่งน้ำจากงบกลาง ปี 2563/2564 บรรเทาผลกระทบ แล้ง ป้องกันน้ำท่วม จำนวน 3 หมื่นกว่าล้านบาท โดยมีแหล่งน้ำถึง 25,000 กว่าแห่ง และรับทราบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูในพื้นที่ต่างๆ อาทิ บึงสีไฟ หรือ บึงราชนก รวมทั้งการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ภาพรวมจำนวน 3,140 องค์กรทั่วประเทศ (ลุ่มน้ำวัง 107 องค์กร) พร้อมผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเป็นกรรมการลุ่มน้ำ 6 ลุ่มน้ำภาคเหนือ ตลอดจนร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 ผ่านระบบ Thai Water Plan ซึ่งจังหวัดลำปาง มีโครงการจำนวน 6,970 โครงการ งบประมาณถึง 5,944.76 ล้านบาท การนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564/2565