กรมหม่อนไหม Kick off โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จ.นครราชสีมา

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดนครราชสีมา ณ แปลงใหญ่หม่อนไหม ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคกรมหม่อนไหม นายอำเภอบัวลาย หัวหน้าส่วนราชการ จ.นครราชสีมา ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่แปลงใหญ่หม่อนไหม จำนวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงใหญ่ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย บ้านป่าหวาย ต.บัวลาย อ.บัวลาย และ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เข้าร่วมงาน

โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายพัฒนา และขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการด้านอุปทานสินค้าเกษตร ให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิต และความต้องการด้านสินค้าเกษตร กรมหม่อนไหมได้จัดงาน Kick off ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งภายในงานได้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้พัฒนาศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหมได้มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง กี่ทอผ้า เครื่องสาวไหมชนิดเข้าเหล่ง เครื่องสาวไหมแบบติดมอเตอร์ไฟฟ้า ห้องเลี้ยงไหมแบบน็อคดาวน์ เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ รถพรวนดินแบบเดินตาม โดรนการเกษตรพร้อมอุปกรณ์และแบตเตอรี่ ท่อพีอีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และเทปน้ำหยด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,759,310 บาท ให้แก่กลุ่มเกษตรทั้ง 3 แปลง ดังกล่าวด้วย