มอบเขตพื้นที่ตั้งจุดเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำหนุนเต็มที่ พร้อมแจ้งเตือนน้ำหนุน 7-14 และ 20-26 พ.ย.นี้

(9 พ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำล้นตลิ่ง และส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนนอกคันกั้นน้ำ และบริเวณแนวฟันหลอ ที่มีคันกั้นน้ำชั่วคราวทั้ง 6 จุด ในพื้นที่ 5 เขต ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา กทม.ระดมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตพื้นที่เร่งเสริมกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำน้ำ และให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำหนุนที่ล้นคันกั้นน้ำในทุก ๆ จุดแล้ว ทำให้เช้านี้สถานการณ์ระดับน้ำทั่วไปเป็นปกติ แต่ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่จะขึ้นมาในช่วง 11 โมงของวันนี้ รวมทั้งวันที่ 14 พ.ย.64 และในช่วงวันที่ 20-26 พ.ย.64 ตามการคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนให้ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนจนกว่าน้ำจะแห้งหมด และสำนักพัฒนาสังคมสนับสนุนรถครัวสนามเคลื่อนที่ซึ่งมีความพร้อมสามารถที่จะดำเนินการเข้าสู่ชุมชนได้ทันที นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกันสำรวจความต้องการและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหลักเกณฑ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสมและจำเป็นของผู้ประสบเหตุแต่ละราย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว เงินทุนประกอบอาชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาสังคม ประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี ด้วย ซึ่งวิธีการและขั้นตอนในการขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยนั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ตั้งจุดลงทะเบียนเพื่อออกหนังสือรับรองแจ้งความเสียหายในบริเวณชุมชนที่ประสบสาธารณภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมแจกถุงยังชีพให้ประชาชนอีกด้วย

———-