กรมประมง…เปิดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด “กุ้งขาวสิชล 1”

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมมือเสือ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการอนุบาลและสร้างความรู้เรื่องการตลาดลูกกุ้งขาวแวนนาไมสายพันธุ์สิชล 1” รุ่นที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานกองวิจัยและพัฒน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อให้มีความความรู้ในขั้นตอนการผลิตกุ้งขาวสิชล 1 ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในระบบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช