ผวจ.พิจิตร เสนอแผนงบประมาณ ของแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี2566 เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 9พฤศจิกายน 2564 (เวลา 13.30 น.) ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร (POC) นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อพิจารณา กลั่นกรองแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะทำงานกลั่นกรองแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ทีมบูรณาการ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย

สำหรับจังหวัดพิจิตรมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดคือ เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้มีมาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพิจิตรได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปลอดภัยจากยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเสนอปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ ให้บูรณาการมุ่งเน้นทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร เพื่อเสริมแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายในจังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ต่อไป