สอศ. จัด“ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา” 2562 เปิดรับสมัครงานกับศูนย์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา EEC

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี” ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  ตามนโยบายของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการอย่างทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองกับสถานการณ์แรงงานในภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0

ดร.สุเทพ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ร่วมกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาค ดำเนินโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับภาค สถานประกอบการ สมาคมองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมรับสมัคร และสัมภาษณ์งานการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ซึ่งกำหนดจัด “ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา” ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคยะลา และภาคเหนือ ประมาณเดือนมีนาคม 2562 วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก

สำหรับการจัดงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2562  มีสถานประกอบการเข้าร่วมจัดกิจกรรมมากกว่า 70 แห่ง ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัครทั้งในตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา และในระบบสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มากกว่า 1,000 อัตรา โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษา และประชาชนผู้สนใจในการสมัครงานเข้าร่วมมากถึง 2,000 คน โดยสามารถเข้าใช้บริการรับสมัครงานออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.go.th ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดหางานรับสมัครและสัมภาษณ์งาน และมีการแนะแนวการศึกษาต่อของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดการวัดแววเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อของแต่ละบุคคล  รวมทั้งการจัดการแสดงการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการในกลุ่ม    S-Curve ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) ด้านการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) พร้อมทั้งการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างแรงบันดาลใจต่อการประกอบอาชีพอิสระ

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้นำเทคโนโลยีระบบ Big Data System มาใช้จับคู่ระหว่างผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทำให้ทราบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้องและจัดหากำลังคนได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสทำงานตรงกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมของ ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานจริง โดยสามารถเข้าใช้บริการรับสมัครงานออนไลน์ ภายในงานยังมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” และ “โลกอาชีพ เส้นทางอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสถานประกอบการมาร่วมเป็นวิทยากรเสวนาแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารของมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่ประชาชนทั่วไป

*************************************

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.