กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพรยกระดับงานทาง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (Thailand Riviera) เพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางเพื่อการเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัย

นายนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง จังหวัดชุมพร เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เชื่อมระหว่างเส้นทางสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากการท่องเที่ยวทางทะเลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านตะวันตกของอ่าวไทย การก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งรองรับปริมาณการจราจรของนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร ดำเนินการก่อสร้างในช่วง กม.ที่ 0+310 ถึง 8+125 และ ช่วง กม.ที่ 8+725 ถึง 9+995 ระยะทางรวมกว่า 9 กิโลเมตร ซึ่งเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 7 เมตร ไหล่ทางกว่างข้างละ 2.50 เมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่งพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และทางระบายน้ำ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและเปิดให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 55.900 ล้านบาท (ห้าสิบห้าล้านเก้าแสนบาท)