CIBA จัดโปรโมชั่นในเทศกาลวาเลนไทน์ “ CIBA in Love”

พิเศษช่วงวาเลนไทน์

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) จัดโปรโมชั่นในเทศกาลวาเลนไทน์ “ CIBA in Love” ตั้งแต่วันที่   14 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562  สำหรับผู้ที่สมัครเรียนและมอบตัวเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562  ทุกหลักสูตร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของ CIBA  จะได้รับของขวัญพิเศษ Thumb Drive (พิเศษ) และ หมอนรูปหัวใจ สนใจสมัครด้วยตนเองได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.0865515740 หรือ LINE Add Friend

********************************