พ่อเมืองกรุงเก่า นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหายากไร้ในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา เสนา วังน้อย อุทัย และ อ.ท่าเรือ รวม 8 ครัวเรือน 11 ราย รับฟังพร้อมเร่งให้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

ตลอดวันที่ 8 พ.ย.64  นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นางสำเนา พงษ์อารีย์ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดฯ นางเตือนใจ ตรีบุบผา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ นางวลี ไกรพจน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและครอบครัวยากจนที่ประสบปัญหายากไร้ในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา เสนา วังน้อย อุทัย และ อ.ท่าเรือ รวม 8 ครัวเรือน 11 ราย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแบบบูรณาการ โดยมี นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานภาพรวมของการดูแลกลุ่มเปราะบางดังกล่าว

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ซึ่งอยู่ในความดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ประกอบไปด้วย เด็กและผู้สูงอายุ ในส่วนของจังหวัดฯ ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือขจัดความยากจนทุกช่วงวัย แบบบูรณาการ โดยตั้งพัฒนาการจังหวัด และ พมจ เป็นฝ่ายเลขาร่วมดำเนินโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวง พม. ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดกลุ่ม บ้านยากจน ผู้มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านรายได้ ปัญหาด้านการศึกษา และด้านการสงเคราะห์ เพื่อจะให้ความช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ สำหรับพี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ให้ติดต่อทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ พัฒนาการจังหวัด และ พมจ. ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โรงงาน หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ มาร่วมกันทำบุญช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแต่ละหลังพบว่ามีความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบปัญหา โดยเฉพาะนายอำเภอ พมจ. และสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แก้ปัญหาโดยตรง ขอให้มีกำลังใจมากๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่