พม. เปิดรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564

วันที่ 8 พ.ย. 64 เวลา 17.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กทม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลัก (Focal Point) ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development: SOMSWD) ของประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเชียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564 อีกทั้งเพื่อเชิดชูผลงานความสำเร็จขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคเอกชน (Private Sector) รวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. เปิดรับสมัครองค์กร จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทองค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม (NGO/CSO)  เป็นองค์กรระดับพื้นที่หรือระดับประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ไม่เป็นบริษัทเอกชน และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจากการดำเนินกิจการองค์กร และไม่เป็นการดำเนินงานเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและมีการจดทะเบียน/ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงองค์กร NGO/CSO ระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และ

2) ประเภทองค์กรภาคเอกชน (Private Sector) เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมในประเทศไทยโดยไม่เป็นการดำเนินงานเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง ทั้งนี้  สามารถส่งใบสมัคร รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานที่ครบถ้วนไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ผ่านช่องทางการสมัคร ได้แก่

1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลการสมัครทางแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามประกาศทางเว็บไซต์ กระทรวง พม. http://www.m-society.go.th  

2) ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนไปทางอีเมล asean.fad@m-society.go.th และสำเนาถึง (cc) aseanmso@gmail.com โดยหมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น. หากข้อมูลในใบสมัครไม่สมบูรณ์หรือเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกส่งถึงกระทรวง พม. ภายหลังจากวันและเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ถือว่าหมดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกาศผลการคัดเลือก กระทรวง พม. จะประกาศรายชื่อองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์กระทรวง พม.  http:/www.m-society.go.th ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. โทร. 06 3412 6563 และ  08 1846 3980 หรือทางอีเมล์ asean.fad@m-society.go.th และสำเนาถึง (cc) aseanmso@gmail.com  อีกทั้งสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กระทรวง พม.  http://www.m-society.go.th หรือทางเพจ Facebook กองการต่างประเทศ https://www.facebook.com/MSDHSForeignAffairsDivisio