สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 #รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ***รับทุกแผนการเรียน***

พบกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ครอบคลุมถึง 6 สายวิชาชีพด้านการบิน ประกอบด้วย

☑️วิชาชีพด้านการจราจรทางอากาศ

☑️วิชาชีพด้านการท่าอากาศยาน

☑️วิชาชีพด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ

☑️วิชาชีพด้านโลจิสติกส์การบิน

☑️วิชาชีพด้านธุรกิจสายการบิน

☑️วิชาชีพด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน

***ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 ธ.ค. 64***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211