ชป.ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์

วันที่ 8พ.ย.64 ที่ห้องประชุมSWOC อาคาร 99ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังห้องประชุมท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งช่าติ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1)โครงการขุดบึงบอระเพ็ด Deep Pool 4 แห่ง แผนการดำเนินงานปี 2564-2567 ปริมาณดินขุดรวม 12,000,000 ลบ.ม. ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 1,554,385 ลบ.ม. (12.95%) ของแผนทั้งหมด  2)โครงการขุดลอกตะกอนดิน บึงบอระเพ็ด แผนการดำเนินการปริมาณดินขุดรวม 17,500,000 ลบ.ม. ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 7,106,105 ลบ.ม. (40.61%) ของแผนฯ 3)โครงการขุดลอกคลองเตาจีน แผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงของน้ำ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 2 แห่ง และขุดลอกคลองความยาว 5,400 กม. ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 4)โครงการขุดคลองดักตะกอน ตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด แผนการดำเนินงานปี 2564-2567 ปริมาณดินขุดรวม 19,000,000 ลบ.ม. แผนงานปี 2564 ปริมาณดินขุด 3,600,000 ลบ.ม. ผลการดำเนินงาน (0%) เนื่องจากเกิดอุทกภัย น้ำท่วมพื้นที่บริเวณขุดลอก ขอกันเงินเหลื่อมปีดำเนินการในปี 2565 5)โครงการติดตั้งเครื่องวัดน้ำท่า 3 สถานี อยู่ระหว่างเสนอขอตั้งงบประมาณในปี 2566 ภายใต้ชื่อโครงการระบบติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  พร้อมติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำสาขาต่างๆ จำนวน 7 จุด ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำในบึงบอระเพ็ด จำนวน 1 จุด ติดตั้งระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกลที่ประตูระบายน้ำคลองปลากด จำนวน 1 จุด ติดตั้งระบบติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน 1 ระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในบึงบอระเพ็ดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ กรมชลประทาน จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ และเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในบึงฯ เป็นหลัก พร้อมวางแผนการจัดการมูลดิน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ซึ่ง กรมชลประทาน จะดำเนินการตามข้อสั่งการ และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 พฤศจิกายน 2564