รองอธิบดี ชป. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร และผู้เกี่ยวข้อง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างาน สำรวจ ออกแบบ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้มอบให้กิจการร่วมการค้า PWFS JV ดำเนินการสำรวจออกแบบ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสำคัญของแผนงาน ที่ 4 ของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก จาก 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยการบริหารจัดการน้ำหลากเมื่อฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนคลองภาษีเจริญจนถึงคลองมหาชัยจะระบายน้ำทั้งแนวเหนือ-ใต้ ออกสู่ทะเลร่วมกับการระบายน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกินศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่บริเวณริมแม่น้ำ และเพื่อกักเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

สำหรับแผนการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด มีระยะทางประมาณ 11.71 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นของอุโมงค์อยู่ที่อาคารรับน้ำคลองภาษีเจริญ ในพื้นที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อาคารปลายอุโมงค์ระบายน้ำที่คลองมหาชัยในพื้นที่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำของพื้นที่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย พร้อมอาคารประกอบ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องกลของประตูระบายน้ำเดิม 13 แห่ง และก่อสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม 1 แห่ง

จากนั้น คณะสื่อมวลชนได้เดินทางต่อไปยังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางน้ำจืด และอาคารปล่อยน้ำปลายอุโมงค์ระบายน้ำ ริมคลองมหาชัย เพื่อสำรวจเส้นทางภาพรวมของโครงการฯ พร้อมพบปะประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาโครงการฯ ควบคู่ไปกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนนำไปสู่การเสนอโครงการกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการพัฒนาต่อไป โดยผลประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืดนั้น สามารถช่วยระบายน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตอนบนคลองภาษีเจริญจนถึงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และยังช่วยพร่องน้ำในคลองภาษีเจริญ เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำหลากตอนบนของพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และช่วยบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป