AOT จัดการประชุม Analyst Meeting

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)เป็นประธานในการประชุม Analyst Meeting ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Webex ภายใต้หัวข้อ“ทิศทางในอนาคตของ AOT หลังการเปิดน่านฟ้า” เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของ AOT ภายหลังการเปิดน่านฟ้า โดยมีนายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) พร้อมด้วย นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 1) นางสาวพัชรวลัย ตันประวัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน 2) และพนักงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ AOT ร่วมสนับสนุนข้อมูลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT

ทั้งนี้ ประเด็นคำถามที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ความสนใจ ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติภายหลังการเปิดประเทศ มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงแนวทางในการปรับลดค่าใช้จ่ายของ AOT ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และความคืบหน้าของโครงการที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน เช่น Digital Platform, Airport City เป็นต้น
——————————————————————-