พลเอก ประวิตรฯ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.รวีวรรณภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) เป็นรองประธาน และว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ (รอง ผอ. สคทช.) และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และรับทราบผลความก้าวหน้าการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน ๖.๓ ล้านไร่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบยกเลิกคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และมอบหมายให้คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อน แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินปฏิบัติหน้าที่แทน และการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงาน ติดตามฯ และขับเคลื่อน โดยแต่งตั้ง พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะทำงาน พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา เป็นรองประธานคณะทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและทรัพยากรดิน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบการจำแนกที่ดินจังหวัดนครพนม เนื้อที่ประมาณ ๑,๖๔๘ ไร่ ให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการ และมอบหมายให้คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อน ฯ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาการจำแนกที่ดิน จังหวัดสระแก้ว ปัตตานี และจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ ๓ ส่งคืนกรมป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย ฯ พิจารณาต่อไป