รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิด จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ พร้อมรับฟังประเด็นปัญหาการให้ความช่วยเหลือก ลุ่มชาติพันธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน  นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประขุมฯ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “สาระสำคัญของ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)  โดยมีนายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิอละเสรีภาพ กล่าวว่า  การประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเผยแพร่สาระสำคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การปฏิบัติงาน อุปสรรค และข้อท้าทายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดน่าน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

************************