รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จำกัด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิชิต ภูกัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จำกัด ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวศิริพรใจธรรม ประธานกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ความเป็นมาของสหกรณ์ และมอบนโยบาย ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เน้นย้ำให้มีการติดตามปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณโดยรอบของสหกรณ์