อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เน้นย้ำให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับสหกรณ์ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์หลักในพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรให้ดีขึ้นต่อไป พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความสามัคคีกันในองค์กร โดยมีนายคีตวุฒิ นับแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย