ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMV ให้แก่ประชาชนในชุมชนย่านทวีวัฒนา

(8 พ.ย.64) เวลา 08.30 น. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 600 คน โดยมี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตทวีวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายสำนักงานเขตในพื้นที่สำรวจกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีน ตั้งเป้าให้ประชาชนได้รับบริการฉีดวัคซีนครบ 100% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จึงจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit) หรือรถ BMV เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ปลอดภัย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยในวันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 600 คน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นผู้ควบคุมการฉีดวัคซีน และศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สนับสนุนการเฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีนพร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบว่า หน่วยบริการดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว สถานที่มีความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ มีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง มีพื้นที่ในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และมีอากาศถ่ายเทได้ดี