ดร.สาธิต พอใจมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อ.พนมสารคาม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอพนมสารคาม ภาพรวมบริหารจัดการได้ดี รพ.สต.มีการบูรณาการท้องถิ่นและชุมชนดูแลผู้ติดเชื้อ ขณะที่โรงพยาบาลพนมสารคาม นอกจากมีมาตรการคัดกรองเข้มข้น ป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และใส่ใจข้อร้องเรียนของประชาชน ช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมสารคาม และ รพ.สต.บ้านต้นนา จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า ชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงพยาบาลพนมสารคาม ที่มุ่งเน้นงานด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา มีศูนย์สุขภาพคนวัยทำงาน ห้องกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย แผนจีน และสปา สำหรับให้บริการประชาชน 30-40 คนต่อวัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ลดการเจ็บป่วยได้และเป็นการสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือ การให้ความสนใจในข้อร้องเรียนของประชาชน และนำไปปรับปรุงพัฒนางาน ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยบริการต่าง ๆ

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระลอกเดือนเมษายน ข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ติดเชื้อสะสม 33,400 คน เฉพาะอำเภอพนมสารคาม มีผู้ติดเชื้อ 2,986 คน โรงพยาบาลพนมสารคามซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่ดูแลผู้ติดเชื้อในอำเภอ ได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยในและหอพักพยาบาลเป็นหอผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 140 เตียง ติดตั้งห้องความดันลบในหอผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปรับสถานที่สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและกลุ่มเสี่ยง แยกจุดตรวจสอบสวนโรค ออกจากพื้นที่ให้บริการ และมีการคัดกรองทุกประตูทางเข้าและทุกจุดบริการ เพื่อความปลอดภัยของทั้งบุคลากรและประชาชนที่เข้ารับบริการ

โดยภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 อำเภอพนมสารคาม ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์แล้ว 73.37% ส่วนนักเรียนครอบคลุม 97.75% ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุข
ทุกอำเภอเร่งรัดการฉีดวัคซีนประชาชนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถเดินต่อได้ สำหรับ รพ.สต.บ้านต้นนา พบว่ามีการบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เน้นการทำงานเป็นเครือข่าย “ท้องถิ่น ท้องที่ ท้องทุ่ง” โดยท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ ท้องที่ และท้องทุ่ง ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ประชาชน ผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยประจำตำบลที่วัดมะลิ 1 แห่ง รับดูแลผู้เข้ารับการกักตัวและผู้ติดเชื้อแล้ว 199 คน ปัจจุบันปิดดำเนินการแล้วเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง และมีหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักในการดูแลรักษา ทั้งนี้ รพ.สต.บ้านต้นนาให้การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชน 107 คน และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการกักตัว 276 คน ซึ่งส่วนใหญ่เข้ารับการกักตัวที่บ้าน โดยมี อสม.เป็นกำลังสำคัญในการติดตามผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตรวจวัดอุณภูมิทุกวันและเฝ้าระวังบุคคลภายนอกคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

****************************** 6 พฤศจิกายน 2564