ยอดทะลุล้าน ขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้และส่วมใส่ผ้าไทย ตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์จุดนัดพบผู้ค้าตลาด Offline และ Online การค้าแนวใหม่ วิถีใหม่ วิถี New Normal หนุนสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เเละสวมใส่ผ้าไทย เเละนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการสวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ในการนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์ภิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบนโยบายในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ โดยกำหนดให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สวมใส่ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวันอังคาร และผ้าไทย ผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายผ้าไหมสุรินทร์ คึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยอดจำหน่ายผ้าไหมรวม กว่าหนึ่งล้านบาท และยอดจำหน่ายผ้ามัดหมี่ลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่า ของการจำหน่ายปกติ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์เป็นประจำทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นการจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 54 มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์จากไหม ผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆ ร่วมจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น46ร้าน จัดภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวัง มีการวัดไข้และจุดบริการแอลกอฮอล์

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์จากไหม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาจำหน่าย โดยการจัดตลาดนัดผ้าไหมนี้ ได้บูรณาการเชื่อมโยงการจัดตลาดตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ 1-3 ดาว ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา และผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้กระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค และสามารถยกระดับรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับวันนี้มีผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ จำนวน 46 ร้าน ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และสินค้า OTOP รวมทั้งสิ้น 1,069,100บาท
มีผู้ประกอบการ OTOP ที่นำผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ร่วมจำหน่าย จำนวน 21 ร้าน จำหน่ายได้ จำนวน 80 ผืน รวมมูลค่า 154,500บาท
ร้านขายดีประจำสัปดาห์นี้ 3 ลำดับแรก ได้แก่
อันดับ 1 ร้านสุชาวดี บุญยงค์ (ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม) อ.ศรีขรภูมิ ยอดจำหน่าย 75,000บาท
อันดับ 2 ร้านต้อม บรรเทิงใจ(ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม) อ.เขวาสินรินทร์ และร้านรุ่งนภา จารัตน์ (ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม) อ.ลำดวน ยอดจำหน่าย 60,000 บาท
อันดับ 3 ร้านคุณลิขิต สมรูป (ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม) อ.ชุมพลบุรี ยอดจำหน่าย 50,000บาท
ยอดจำหน่ายสะสม การจัดตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 1- 54รวมทั้งสิ้น 42,457,714 บาท

#OTOP#หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ทีมข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์