จ.อุบลราชธานี ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาเยี่ยมชม โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” และ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” วัดป่าศรีแสงธรรม ตามหลัก “บวร”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมจากพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ทั้งนี้ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอโขงเจียม ตลอดจน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม ได้ร่วมถวายการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” วัดป่าศรีแสงธรรม ของเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อการอบรม ด้านสัมมาชีพ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านสุขภาพอนามัย และด้านสามัคคีธรรม รวมถึงการสงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการงานสาธารณสงเคราะห์ในพื้นที่เชิงสร้างสรรค์

โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” วัดป่าศรีแสงธรรม ได้ดำเนินการต่อยอดจากการเป็นวิทยากรในฟาร์มตัวอย่างที่ศูนย์ศิลปาชีพยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยทางวัดศรีแสงธรรม ได้แบ่งพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ที่นักเรียนทำนาเป็นประจำทุกปี มาขุดเป็น“โคก หนอง นา” ซึ่งได้งบประมาณการขุดจากงบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 50,000 บาท และทางวัดสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขุดเพิ่มเติมอีก 300,000 บาท ในเนื้อที่ 20 ไร่ ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 มีกิจกรรมที่นักเรียนมาช่วยพัฒนา ปลูกต้นไม้ทุกวันประมาณวันละ 50 คน ระหว่างดำเนินการมีชาวบ้านที่อยู่รอบวัด และคนที่ได้รับผลกระทบการถูกเลิกจ้างงานช่วงโควิด 19 กลับมาจากโรงงานมาทำงานในโครงการประมาณ 23 คน ทางวัดจ้างวันละ 300 บาท นอกจากจะทำงานก่อสร้าง ทำงานเกษตรภายในวัดแล้ว ยังได้สอนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับช่างเพื่อเดินสายไปติดตั้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ หรือรับจ้างตามโรงงานอีกด้วย

วัดป่าศรีแสงธรรม ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ บริเวณโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งทางวัดได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์อบรมประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ของกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 11 รุ่น ๆ ละ 100 คน ระยะเวลาการอบรม 4 วัน 5 คืน ซึ่งกิจกรรมการอบรมคณะครูของโรงเรียนทั้งหมดจะเป็นวิทยากร และมีนักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากร และปัจจุบันได้มีการขุดแปลงโคก หนอง นา พช. แปลง CLM อีก 15 ไร่ ภายในวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน และทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 อำนาจเจริญ จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาแบบร่วมมือกัน “บวร” คือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ในพื้นที่ 15 ไร่ ภายในวัดป่าศรีแสงธรรม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี…ภาพข่าว/รายงาน