พช.ก้าวต่อเนื่อง! ติดตามสนับสนุน “โคก หนอง นา พช.” อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สานต่อแนวพระราชดำริ และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วย นางสาวชัชวาล เหนือโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้นำชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยวางแผนการสร้างฐานเรียนรู้ระดับหมู่บ้านตามโครงการฯ แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Househole Lab Model for quality oflife : HLM) นายสุนทร พิเคราะห์ บ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ เจ้าของแปลง ได้แสดงความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และมุ่งมั่นจะต่อยอดกิจกรรมในพื้นที่ พัฒนาฐานการเรียนรู้ และการปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และป่า 5 ระดับ การห่มดินและเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช อย่างต่อเนื่องและขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ขณะที่ นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอเขมราฐ ได้พบปะกับ เจ้าของแปลงครัวเรือนพัฒนา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชนว่า “ถือว่าเป็นความโชคดีของทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญของรัฐบาล ซึ่งก็เกิดจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษา และต่อยอด สู่รัชกาลที่ 10 ตลอดจนการยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด หากเจ้าของแปลงหรือนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) มีเหตุขัดข้องหรือข้อสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็ว และมีแปลงตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ ให้สามารถการพึ่งตนเองให้รู้จักสร้างทางรอดในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในระยะยาวต่อไปอย่างยั่งยืน”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขมราฐ..ภาพข่าว/รายงาน