อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง) ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง และบริจาคให้โรงพยาบาล 2 แห่ง โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,278,932 บาท

ทั้งนี้  วัดบางกระเบา เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ตั้งวัด 32 ไร่ 9 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 374 ไร่ 3 งาน เดิมชื่อว่า”วัดน้อยนางหงส์” โดยมีนายน้อยและนางหงส์เป็นผู้ก่อตั้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2441 เรียกตามลักษณะพื้นที่ว่า “วัดบางกระเบา” ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2542 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2543