“ตรีนุช”สุ่มตรวจโรงเรียนกาญจนบุรี

รมว.ศึกษาธิการ นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุ่มตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและจัดการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่จังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อาทิ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. , ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นางสาวตรีนุช กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า วันนี้ตนได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 3 แห่ง โดยตรวจเยี่ยมแบบแจ้งสถานศึกษารับรู้ล่วงหน้า 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน และสุ่มตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองลาน และโรงเรียนบ้านหนองกรด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาญจนบุรี เขต 2

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า จากการตรวจเยี่ยม พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้งสิ้น 451 ในจำนวนนี้ มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน(Onsite )ในลักษณะผสมผสาน (Hybrid) 175 โรงเรียน และ การเรียนการสอนทางไกล คือมีทั้ง On Air, Online, On Hand, On Demand และ Blended จำนวน 276 โรงเรียน

ทั้งนี้ในส่วนของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีนักเรียน 449 คน ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 96.42% ผู้ปกครองนักเรียน รับแล้ว 65.41% และนักเรียน รับแล้ว 95.37% โดยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับวัคซีนครบทุกโดส

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย มีนักเรียน 54 คน ทางโรงเรียนได้ มีการให้ใบงาน ผสมกับการบันทึกวีดิโอการสอน ส่วนระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 245 คน สอนโดยมีการให้ใบงาน ผสมกับการบันทึกวีดิโอการสอน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ส่วนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียน 150 คน จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 99.33%

“ ในการตรวจเยี่ยมทั้งแบบแจ้งล่วงหน้าและแบบสุ่มตรวจเยี่ยม พบว่า โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ผ่านการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้สามารถเปิดทำการสอนได้แล้ว โดยทุกโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครูและบุคลากรทุกคนใช้ชุดตรวจ ATK ทำการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง ซึ่งมีผลเป็นลบทุกคน มีการทำความสะอาดและการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสถานศึกษา และจากการคุยกับเด็กก็ดีใจที่ได้มาเรียนที่โรงเรียน อย่างไรก็ตามดิฉันได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา และแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด” นางสาวตรีนุช กล่าว.