อธิบดี พช.เปิด “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่สู่ธุรกิจชุมชน” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมนิสิต นักศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่สู่ธุรกิจชุมชน โดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5  กรมการพัฒนาชุมชน

นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมาย ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน  ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง และ Airbnb ที่มีเป้าหมายร่วมกัน โดยสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการค้าขายสินค้าในชุมชน โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อแปลงเป็นรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน รวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ เพิ่มคุณค่า ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการสนับสนุน สร้างนิสิต นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนาความสามารถในด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบนแพลตฟอร์มออนไลน์

นายสมคิด  จันทมฤก กล่าวต่ออีกว่า “หลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย – มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง และ Airbnb เรื่อง ความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แล้ว ภารกิจต่อไปจะเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการ โดยการจัดอบรมนิสิต นักศึกษา 1 รุ่น จำนวน 180 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก Airbnb เพื่อให้นิสิต นักศึกษารับรู้ข้อมูลเชิงลึกอันเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวภายหลังโรคระบาดโควิด-19 และเสริมสร้างความเข้าใจโดยรวมของนิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงการทำความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของ Airbnb ได้แก่ Experiences และที่พัก และมอบโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้สวมบทบาทเป็นผู้อบรม แบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่ชุมชนท้องถิ่นต่อไป”

นางสาวดวงขวัญ สินสัตยกุล ผู้จัดการประจำตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน Airbnb เปิดเผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยและเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชนและกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว ซึ่งเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่รวมถึงการออกค้นหาสิ่งใหม่ที่อยู่ใกล้บ้านด้วยการออกเดินทางเปิดประสบการณ์ภายในประเทศ การเข้าพักแบบระยะยาว และนักเดินทางมองหาการท่องเที่ยวและการเดินทางที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษาได้มีทักษะจำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมกับเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น”


 
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวรุ่นใหม่สู่ธุรกิจชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง และ Airbnb จะทำให้นิสิต นักศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อม สนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 หรือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

คณิตพงษ์ นาคกระแสร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ข่าว
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD5