สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 6 พ.ย. 64

+ ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
+ แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 63,002 ล้าน ลบ.ม. (77%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 54,993 ล้าน ลบ.ม. (77%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก 18 แห่ง (บึงบอระเพ็ด หนองหารกุมภวาปี อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน อ่างฯ ทับเสลา อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ อ่างฯ กระเสียว อ่างฯ อุบลรัตน์ อ่างฯ จุฬาภรณ์ อ่างฯลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน อ่างฯ ลำนางรอง อ่างฯ ลำแซะ อ่างฯ ขุนด่านปราการชล อ่างฯ นฤบดินทรจินดา อ่างฯ ประแสร์ และอ่างฯ หนองปลาไหล)
+ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สั่งการให้ปรับลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเร่งรัดการระบายน้ำออกจาก 11 ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ดังนี้

 ปรับลดการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เขื่อนกระเสียว ปรับลดลงเหลือ 0.8 ล้าน ลบ.ม./วัน ลุ่มน้ำชี-มูล ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับลดลงเหลือ 28 ล้าน ลบ.ม./วัน เขื่อนลำตะคอง
งดการระบายน้ำ เขื่อนมูลบน ปรับลดลงเหลือ 1.44 ล้าน ลบ.ม./วัน
เขื่อนลำนางรอง ปรับลดลงเหลือ 0.1 ล้าน ลบ.ม./วัน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งรับน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 11 ทุ่ง ให้เป็นไปตามแผน โดยขณะนี้มีทุ่งรับน้ำที่ได้เริ่มระบายน้ำออกตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 ได้แก่ ทุ่งเจ้าเจ็ด และทุ่งบางระกำ ในขณะที่ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล-บ้านแพน และทุ่งรับน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จะเริ่มระบายน้ำออกในวันที่ 10 พ.ย. 64 ส่วนทุ่งป่าโมกและ
ทุ่งผักไห่ จะระบายน้ำในวันที่ 15 พ.ย. 64 ตามลำดับ

 สถานการณ์ลุ่มน้ำท่าจีน กรมชลประทาน พิจารณาปรับลดการรับน้ำ-ระบายน้ำ ผ่านประตูระบายน้ำต่างๆ รวมทั้งหน่วงน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ผันน้ำไปยังคลองทั้งด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกที่ยังสามารถรับน้ำได้ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมด้วย ในช่วงวันที่ 5-11 พ.ย. 64 มีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนลดลง และน้ำมีระดับเพิ่มสูงขี้นได้ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำที่อาจได้รับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูง เฝ้าระวังเตรียมป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ด้วย