“Beef Board ขานรับนโยบาย Sandbox ปศุสัตว์ เร่งเจรจาไทย-ลาว-จีน พร้อมเห็นชอบโครงการเพิ่มประชากรโคเนื้อ-กระบือเพื่อเป็นฐานการผลิตสำคัญในอาเซียน”

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนอธิบดีจากกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม นายกสมาคมโคเนื้อ – กระบือ สหกรณ์ปศุสัตว์ที่ดำเนินกิจกรรมด้านโคเนื้อ ผู้แทนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และผู้แทนกองทุนฯ FTA
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบตามข้อเสนอของกรมปศุสัตว์ เรื่องการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
2. ขานรับนโยบายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง Sandbox 9 แห่ง และเร่งขับเคลื่อนโดยด่วน
3. เร่งรัดการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกโคเนื้อไทยไปลาว
4. เห็นชอบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประชากรโคเนื้อ-กระบือ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กล่าวถึงความก้าวหน้าการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพโค-กระบือที่ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โรคลัมปี สกิน มาตรการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินของเกษตรกรที่รับผลกระทบโรคโควิด และโรคลัมปี สกิน ผลกระทบของ CPTPP ที่มีต่ออุตสาหกรรมโคเนื้อไทย ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยอีกด้วย