พด. เร่งส่งเสริมเกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เอง

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการขับเคลื่อนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ และศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า .. “จากสถานการณ์ปุ๋ยยูเรีย (Urea) ขาดตลาด เนื่องจากประเทศจีนขาดวัตถุดิบ ส่งผลให้ปุ๋ยเคมีในไทยขาดแคลนและราคาปรับตัวสูงขึ้นไปด้วย กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนสารเคมีทางการเกษตร จึงเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและวิธีการนำใช้ให้กับเกษตรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้มีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และต่อยอดขยายผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 เร่งส่งเสริม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำแผนในปี 2565 ในการสร้างการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมมอบหมายให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ให้แก่เกษตรกรในการนำสูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไปใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยขอให้บุคลากรภายในสังกัด ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน รวมทั้งการนำองค์ความรู้ วิชาการ คำแนะนำต่างๆ เพื่อการปรับปรุงดิน น้ำ และฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน