ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชื่นชมความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)พร้อมด้วย นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นางสาววิมล มุ่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายประดิษฐ์ หนองอุดม อยู่บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลดังกล่าว

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ ความว่า “ขอบคุณที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา ด้วยหัวใจ และยังขอบคุณในความเป็นผู้นำจิตอาสา การแบ่งปันพื้นที่ ผลผลิต องค์ความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่สนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดนครพนมจะมีพื้นที่ดี ๆ เป็นพื้นที่แห่งวงล้อหมุนเล็ก ๆ คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชุมให้มีความเข็มแข็ง มั่นคงต่อไป”

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้ให้ข้อมูลการขับเคลื่อน “ โคก หนอง นา นครพนม” เพิ่มเติมว่า “จังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมพลังขับเคลื่อน ขยายผลความสำเร็จของโครงการฯ อาทิเช่น การร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตตามโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไทยพ้นภัยโควิด – 19 การร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ตามโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เพิ่มพลังใจเยาวชนเมืองศรีโคตรบูรณ์” และอีกหลาย ๆ โครงการที่จังหวัดนครพนมมุ่งมั่นดำเนินการ

นายประดิษฐ์ หนองอุดม ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ กล่าวว่า “ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาสได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ กระผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และจะพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ที่มีชีวิต สามารถเป็นพื้นที่เรียนรู้แก่ชุมชนตลอดไป”

ทั้งนี้ นายประดิษฐ์ หนองอุดม ครัวเรือนต้นแบบ เป็นครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมของกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เมื่อกลับมาจากการอบรมทำให้มีแนวคิดและพลังในการลงมือพลิกพื้นที่ของตนเอง ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ลงมือปรับพื้นที่ปลูกสวนยาง พื้นที่ขนาด 6 ไร่ มาเป็น โคก หนอง นา และปลูกต้นไม้ 5 ระดับ สู้กับภัยแล้ง สร้างความมั่นคงในแหล่งทำกินด้านการเกษตร ปรับดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ห่มดินให้ดินเลี้ยงพืช มีพื้นที่สำหรับปลูกข้าว อีกส่วนหนึ่งสำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน มีหนองไว้รองรับน้ำฝนธรรมชาติ ตลอดจนมีการเลี้ยงสัตว์ ให้มีการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้เดินทางร่วมกันได้ ปัจจุบันครัวเรือนทำการปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงหอยขม และเลี้ยงกุ้งฝอย ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ จนเหลือแบ่งปัน ที่สำคัญมีรายได้จากการขายพืชผักและสัตว์ ส่งผลทำให้ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบดังกล่าว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 20,000 – 30,000 บาท ซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดูได้จากบัญชีคุมรายรับจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ที่มีการบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good