พช.สุขสำราญ จังหวัดระนอง ทุ่มงบ 300,000 บาท ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มจุดเช็คอิน ยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไร่ใน หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายปลื้ม นับถือบุญ พัฒนาการจังหวัดระนอง เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยมอบหมายให้นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไร่ใน หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท โดยมีนางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ และนายเนชา ไพพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้พลับพลึงธารและจุดเช็คอินทั่วทั้งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไร่ใน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ในการนี้ นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เครือวัลย์ และนางกนกวรรณ ทองยั่งยืน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับผู้นำชุมชนและประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไร่ใน ได้มีข้อสรุปแนวทางและจุดที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเช่น จุดที่เป็นสะพานไม้ ณ จุดชมพลับพลึงธารที่มีสภาพทรุดโทรมต้องดำเนินการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ปกติและต้องมีความสวยงาม จุดที่เป็นซุ้มทางเข้าหมู่บ้านต้องปรับปรุงให้ใหม่และสวยงามสามารถเป็นจุดเช็คอินสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ และยังมีอีกหลายจุดที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม

การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมทั้งด้านการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง คนในชุมชนจะรู้สึกหวงแหนและช่วยกันรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพราะทรัพยากรเหล่านี้สามารถทำให้ชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ถิ่นลูกปัดโบราณ กุ้งปลาหมื่นล้าน แลพลับพลึงธารเพลินใจ

ภาพ/ข่าว นายเนชา ไพพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ