ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อทดสอบระบบ สำหรับเตรียมความพร้อมการตัดบรรจบท่อประธานที่วางใหม่ บริเวณถนนนครราชสีมา ในคืนวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนสุโขทัย ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5

ถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5

ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5

ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5

ถนนลูกหลวง ตั้งแต่ถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 5

ถนนสามเสน ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง

ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง

ถนนราชสีมา ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนลูกหลวง

ถนนพิชัย ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึงถนนราชวิถี

ถนนอู่ทองใน

ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่ถนนอู่ทองใน ถึงถนนลูกหลวง

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

การประปานครหลวง