พจ.สกลนคร : ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4

วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ดังนี้

เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านเจริญศิลป์ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านดอนดู่ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านบึงโนใน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

** พัฒนาการจังหวัดได้เน้นย้ำการสร้างเครือข่าย รวมกลุ่มเป็นศูนย์กิจกรรมจิตอาสา และมีกิจกรรมจิตอาสา เป็นศูนย์ถ่ายทอด บ่มเพาะให้การเรียนรู้ โดยศูนย์เรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ จะต้องมีลักษณะ 3 อย่าง คือ ความพร้อมของเจ้าของแปลง ความพร้อมของพื้นที่เรียนรู้ ความพร้อมเรื่ององค์ความรู้ โดยพื้นที่ต้องมีลักษณะของการรวมกลุ่มกันถ่ายทอดทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มีการสร้างเครือข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” แสดงออกถึงความพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น การแปรรูป ทำบุญ แบ่งปัน ผลผลิตที่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างรายได้ สำหรับรูปแบบของการถ่ายทอด การเป็นศูนย์บ่มเพาะ ควรจัดระบบเรื่องผังเรียนรู้ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของศูนย์ขยายสู่ครัวเรือน และผู้สนใจต่อไป

** ทั้งนี้จังหวัดสกลนครได้จัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 18 อำเภอ รวมจำนวน 20 ศูนย์ พร้อมทั้งได้กำหนดการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564

**ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างรัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง