คณะอนุกรรมการติดตามฯ และผู้บริหารสภาพัฒน์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเกียรติให้การต้อนรับ นายสนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามฯ ผู้บริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงโดยมี นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการติดตามฯในครั้งนี้ด้วย

ในภาคเช้า นายสนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมติดตามฯ พร้อมคณะ ได้รับฟังการกล่าวรายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จากนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง โดยจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 11 แปลง ประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 1แปลง และ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ( Household Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 10 แปลง ประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินการขนาด 3 ไร่ จำนวน 7 แปลง และพื้นที่ดำเนินการขนาด 1 ไร่ จำนวน 3 แปลง ซึ่งพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดนี้ กระจายอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ภาคบ่าย คณะอนุกรรมการติดตามฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สศช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ในแปลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล (CLM) เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบฯ จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ( Household Lab Model for quality of life : HLM) ของนายอุดร อินทร์ขาว หมู่ที่ 10 ตำบลเขาย่า และนางอัญญานี แก้วดำ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ นายสนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมติดตามฯ ได้เน้นย้ำถึงแผนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนหลังจากการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการทั้งภาพรวมของการดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการฯ เป็นรายแปลง

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดกาจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล อันเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19