📣📣📣สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment สำหรับกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มหน่วยงานด้านการบิน

📍หลักสูตรปรับปรุงใหม่ รองรับวิชาชีพ 6 ด้าน ได้แก่

✅การจราจรทางอากาศ

✅การขนส่งสินค้าทางอากาศ

✅การท่าอากาศยาน

✅โลจิสติกส์การบิน

✅ธุรกิจสายการบิน

✅การบำรุงรักษาอากาศยาน

สมัครฟรี ‼️ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 พ.ย. 64 นี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211