ชป.วอนเกษตรกรงดปลูกข้าวต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน(7 ก.พ. 62) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 53,602 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุเก็บกักรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ 29,672 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 15,703 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 9,007 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2561/62 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่1 พ.ย. 61 ถึงปัจจุบัน(7 ก.พ. 62) มีการใช้น้ำไปแล้ว 11,489 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,965 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของแผนจัดสรรน้ำฯ ซึ่งมากกว่าแผนฯตามช่วงเวลาดังกล่าวเล็กน้อย เนื่องจากมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ตอนบนเกินกว่าแผนฯที่ตั้งไว้ ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำมากกว่าแผนฯเป็นช่วงๆ เพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและระบบชลประทาน พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยในวันนี้(7 ก.พ. 62) ยังคงการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 90 ลบ.ม.ต่อวินาที

ด้านผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ทั้งประเทศ ณ วันที่ 6 ก.พ. 62 มีการเพาะปลูกไปแล้ว 8.15  ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนฯ(แผน 10.46 ล้านไร่) เฉพาะข้าวนาปรัง มีการเพาะปลูกไปแล้ว 7.70 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนฯ(แผน 8.03 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวไปแล้ว 0.21 ล้านไร่ ในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก ไปแล้ว 5.89 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนฯ (แผน 6.07 ล้านไร่) เฉพาะข้าวนาปรัง มีการเพาะปลูกไปแล้ว 5.81 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 110 ของแผนฯ เกินจากแผน 0.5 ล้านไร่(แผน 5.30 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวไปแล้ว 0.12 ล้านไร่

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนและเพียงพอต่อการใช้น้ำของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน กรมชลประทาน จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร งดปลูกข้าวต่อเนื่อง(นาครั้งที่ 3)หลังการเก็บเกี่ยวข้าว(นาครั้งที่ 2)เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในการสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆมีอยู่อย่างจำกัด พร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนหน้าและเผื่อไว้ใช้ในอนาคตอย่างไม่ขาดแคลน

******************************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

กรมชลประทาน