พาณิชย์เดินหน้าขยายเวลาลดราคาปุ๋ย เผยช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรแล้ว 60 ล้านบาท

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร” โดยมีปุ๋ยเคมีเข้าร่วมโครงการจำนวน 84 สูตร รวมทั้งสิ้น 225,211 ตัน (4,504,320 กระสอบ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นมา ขณะนี้ได้รับแจ้งปริมาณการสั่งซื้อปุ๋ยจากสถาบันเกษตรกรผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว จำนวน 12 รอบ โดยมีปริมาณความต้องการซื้อรวม 114,055.75 ตัน (2,281,120 กระสอบ) ในจำนวนนี้มีสูตรที่ได้รับความนิยม เช่น สูตร 46-0-0 ใช้กับนาข้าว/พืชไร่ ปริมาณการสั่งซื้อ 23,800.00 ตัน (476,000 กระสอบ) สูตร16-20-0 ใช้กับนาข้าว ปริมาณการสั่งซื้อ 22,815.15 ตัน (456,303 กระสอบ) สูตร 15-15-15 ใช้กับพืชทุกชนิด ปริมาณการสั่งซื้อ 12,260.45 ตัน (245,209 กระสอบ) สูตร 0-0-60 ใช้กับปาล์มน้ำมัน/ยางพารา ปริมาณการสั่งซื้อ 2,300.00 ตัน (46,000 กระสอบ) สูตร 21-0-0 ใช้กับปาล์มน้ำมัน ปริมาณการสั่งซื้อ 4,347.35 ตัน (86,947 กระสอบ) เป็นต้น สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกร ทั้งหมดประมาณ 60 ล้านบาท

จากผลตอบรับที่ดีในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับเกษตรกรยังมีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) จึงมีบัญชาให้กรมการค้าภายในขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ออกไปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาปุ๋ยที่ปรับสูงขึ้นโดยขณะสถาบันเกษตรกรนี้ยังคงสามารถสั่งซื้อปุ๋ยเคมีได้ตามความต้องการ รวมทั้งสูตรหลักที่ได้รับความนิยม เช่น สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 และ สูตร 15-15-15 เป็นต้น ซึ่งกรมการค้าภายในได้แจ้งการขยายระยะเวลาการดำเนินการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และจะเผยแพร่รายการและราคาปุ๋ยในโครงการ พร้อมทั้งอัตราค่าขนส่งทางเว็บไซต์กรมฯ (https://www.dit.go.th) โดยกรณีเป็นสหกรณ์สามารถสั่งซื้อปุ๋ยผ่านสหกรณ์อำเภอ สหกรณ์จังหวัด หากเป็นสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่ สามารถสั่งซื้อปุ๋ยผ่านเกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
——————————————