กทม.พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(5 พ.ย.64) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม I REACH CENTER ฐานกิจกรรมภายในมูลนิธิออทิสติกไทย ประกอบด้วย ฐานกาแฟ ห้องสื่อดิจิตัลชุมชน ฐานศิลปะ ห้อง ART STORY พร้อมทั้งรับมอบสื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 200 ชุด เพื่อมอบให้ศูนย์เด็กเล็กกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมชม ณ มูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้หารือร่วมกับประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ในประเด็นดังนี้ การทำงาน MOU กับประเทศจีน เรื่อง SE และบางกอกแบรนด์ ซึ่งเป็นแผนการส่งสินค้าไทยตรงไปยังประเทศจีน การศึกษาของคนพิการ การจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นทางเลือกให้คนพิการได้เรียนรู้ในหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพโดยตรง การจัดพื้นที่จำหน่ายกาแฟในบริเวณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเป็นร้านกาแฟนำร่องต่อยอดจากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง การขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการที่ลงทะเบียน ในการสำรวจข้อมูลจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยเป็นการสำรวจความต้องการในการมีงานทำของคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายกรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการในหน่วยงานกรุงเทพมหานคร มีคนพิการแจ้งความประสงค์ จำนวน 790 คน ครบทุกประเภทความพิการ อาทิ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร พร้อมเดินหน้าผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มคนพิการที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงสิทธิ ลดการเลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
—–