“พาณิชย์ปรับเข็มทิศส่งออกไทย ปี 2562 จับมือผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสการค้า”

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาใหญ่ “มองโลก มองไทย: ทิศทางการส่งออกปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร โดยเชิญวิทยากรหลากหลายด้านร่วมถกประเด็นการค้าและทิศทางส่งออก ปี 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบริบทการค้าโลกในปัจจุบัน พร้อมร่วมกันหารือแนวทางเตรียมความพร้อม และปรับกลยุทธ์การสร้างโอกาสและพัฒนาการค้าการส่งออกไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่าการส่งออกไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและสร้างรายได้เข้าประเทศในปี 2561 ถึง 252 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของ GDP (ค่าเฉลี่ยปี 2558-2560 เท่ากับร้อยละ 61.7) ทว่าในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงการค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น สถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากต่อการคาดการณ์ ทำให้ภาคการส่งออกไทยกำลังเผชิญความผันผวนและไม่แน่นอน หลายครั้งที่นโยบายทางการค้า ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองและดำเนินนโยบายด้านอื่นๆ เมื่อผสมกับความซับซ้อนของการเมืองโลก และความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) จึงยิ่งส่งผลกระทบต่อการค้าโลกในวงกว้าง โดยตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัด คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในฝั่งยุโรป และการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ที่ล้วนสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่สถาปัตยกรรมใหม่ทางการค้าของโลก (New Global Trade Architecture)

ทั้งนี้ นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวเพิ่มเติมว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งปรับตัวต่อสถานการณ์ในวันข้างหน้า สนค. ในฐานะหน่วยงานวิชาการในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การค้าเพื่อสร้างการเติบโตทางการค้าให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง จึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาค การค้าระหว่างประเทศ ตลาดเงินและตลาดทุน ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตการค้าไทยภายใต้ระเบียบโลกใหม่” อีกทั้งยังมีเวทีเสวนาเพื่อถกประเด็นความท้าทายและทิศทางการส่งออกไทยในปี 2562 ผ่านมุมมองจากหลากหลายมิติ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณปริญญ์ พาณิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA รศ.ดร. ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณ บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผอ. สนค. กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานสัมมนาเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ที่มีองค์ความรู้หลากหลาย โดยผลจากการร่วมหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับกลยุทธ์และทิศทางการส่งออกไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งต่อยอดสู่ยุทธศาสตร์การค้าในภายภาคหน้า อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไป

————————————————————–

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กระทรวงพาณิชย์