เปิดตู้บัตรสรรหา ครั้งที่ 1 คึกคัก! สอ.พช. เดินหน้านับบัตรสรรหาพร้อมสักขีพยานร่วม มุ่งเป้าผู้ใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 75 ดำเนินการโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการไปรษณีย์ อาคารบี ชั้น1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการสรรหา ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 โดยทาง สอ.พช. ได้จัดส่งบัตรสรรหา เอกสารการประชาสัมพันธ์และประวัติของผู้สมัครให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 และได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจนับคะแนนสรรหา วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น กระบวนการสรรหาดังกล่าวได้ดำเนินการไปตามแผนการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.พช. ปี2565 โดยในวันนี้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนสรรหา นำโดย นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล ฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเดินทางไปรับบัตรสรรหา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ อาคารบี ชั้น1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และคณะกรรมการได้เปิดตู้ไปรษณีย์ ครั้งที่1เพื่อนับบัตรสรรหา โดยนับจำนวนบัตรสรรหาได้เป็นจำนวน 4,175 ใบ โดยคิดเป็นร้อยละ 43.63 จากนั้นได้คณะกรรมการได้ควบคุม กำกับและดูแล นำบัตรสรรหาดังกล่าวมาเก็บไว้ที่ห้องมั่นคง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

นายวิชล มนัสเอื้อศิริ กล่าวเน้นย้ำว่า การดำเนินการสรรหาดังกล่าว ทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 และขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านลงคะแนนเสียงสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการโดยให้สมาชิกส่งบัตรสรรหาคืนมายัง สอ.พช. ผ่านตู้ ปณ.28 ปณฝ. ศูนย์ราชการฯ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยสมาชิก สอ.พช. ทุกท่านสามารถใช้สิทธิเลือกประธานกรรมการได้ จำนวน 1 คน และเลือกกรรมการดำเนินการได้ จำนวนไม่เกิน 6 คน โดยมีจำนวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9,570 คน พร้อมตั้งเป้าหมายการเลือกตั้งให้มีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหามากกว่าร้อยละ 75 และมีจำนวนบัตรเสียไม่เกินร้อยละ1 ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 โดยขอให้สมาชิกทุกท่านเชื่อมั่นว่า การดำเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความ โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม