📣 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (WORLD TOWN PLANNING DAY) เรื่อง RESILIENT & RECOVERY CITIES : ขับเคลื่อนเมืองสู่ความสุข ในยุคโควิด 19ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ครั้งแรก!!! ของงานสัมมนาผังเมือง ในรูปแบบ VIRTUAL VIDEO

พบกับ 6 📌 กิจกรรมสุดพิเศษ

📌 FORUM วีดิทัศน์แนะนำวันผังเมืองโลก ปาฐกถา และเวทีสนทนา โดยผู้บริหารและวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ

🔸 ช่วงปาฐกถา

▪️ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

▪️ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

🔹 ช่วงเวทีสนทนา

▪️ ผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองพลวัต (RESILIENT CITY)

▪️ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI)

▪️ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▪️ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

📌 SPOTLIGHT เวทีวิชาการ โดยผู้บริหาร นักวิชาการ และนักออกแบบที่มีชื่อเสียง

▶️ “RESILIENT CITY : เมืองก้าวหน้าอย่างปลอดภัย ล้มแล้วลุกไว”

คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

▶️ “THE POST-PANDEMIC CITY WE WANT”

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบพัฒนาเมือง UDDC

▶️ “ขับเคลื่อนเมืองสู่ความสุขในยุคโควิด”

ดร.อธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

▶️ “ONE PROBLEM : LIMITLESS SOLUTIONS”

คุณอรรถพร คบคงสันติ ประธานบริษัท T.R.O.P จำกัด

▶️ ฟื้นคืนสภาพ “เมืองแห่งความสุขของทุกคนท่ามกลางโรคโควิด 19”

น.พ.สมชาย พีระปกรณ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

▶️ “TOWARDS A RESILIENT COUNTRY : จากเมืองที่ยืดหยุ่นสู่ประเทศที่ยั่งยืน”

คุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา

▶️ “IN-BETWEENNESS” LANDSCAPE ARCHITECTURE AS ADAPTIVE TOOL FOR RESILIENCE”

คุณธัชพล สุนทราจารย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท LANDSCAPE COLLABORATION จำกัด

▶️ “ย่านนวัตกรรมเมืองและความเป็นไปได้ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)

▶️ “สถาปัตยกรรมเพื่อวิถีชีวิตเมืองยืดหยุ่น”

คุณไพทยา บัญชากิติคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะตอม ดีไซน์ จำกัด

▶️ “เศรษฐกิจดิจิทัลในวันที่ถูกเร่งรัดให้รีบเติบโต”

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

📌 INTERVIEW บทความทางวิชาการ

📌 DPT INSIGHT อัพเดทผลงานด้านการผังเมือง

📌 EXHIBITION นิทรรศการด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง

📌 COMMUNITY : World Town Planning Day ร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน 🙋‍♂️🙋‍♀️🙋

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ (ฟรี!)

ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง

🌐 Website : https://www.worldtownplanningday.com/bookevent

หรือ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมรับ SMS แจ้งเตือนและลิงก์เข้าร่วมงานครับ