ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ ‘เฉลิมราชพัสตรา’ และผ้าไหม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้จัดทำหนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหม แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ราษฎร การส่งเสริมเอกลักษณ์และภูมิปัญญาผ้าไหม รวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยสวมใส่ผ้าไหมในทุกโอกาส จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 43 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งรวบรวมพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปในโอกาสต่าง ๆ และทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมที่มีความงดงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมในแต่ละพื้นถิ่น ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมไทยสู่สายตาชาวไทยและชาวโลก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส นำคณะผู้จัดทำหนังสือ“เฉลิมราชพัสตรา” ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมหม่อนไหม เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือเฉลิมราชพัสตรา จำนวน 300 เล่ม เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมแพรวาและผ้าไหมขิด แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสนี้ด้วย