กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสร้างถนนทางเข้าพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 20 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่แฮน้อย – บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู ลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่า เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนดินภูเขา การคมนาคมขนส่งจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก การขนส่งล่าช้าและอาจทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย ประกอบกับในช่วงฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถลำเลียงพืชผลเมืองหนาวออกสู่ตลาดได้ อาทิ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท ต้มหอมญี่ปุ่น เสาวรสหวาน และอะโวคาโด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่แฮน้อย – บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 20+000โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมระบบระบายน้ำข้างทาง ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้สัญจรแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 127.770 ล้านบาท