กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าต่อเนื่องแจกกล้า “ฟ้าทะลายโจร” ต้านโควิด 1 ล้านกล้า ภายในสิ้นปีนี้

กรมพัฒนาที่ดิน เร่งสนับสนุนปลูกและแจกจ่ายพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่เกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ นำไปขยายพันธุ์ในครัวเรือน ใช้เป็นทางเลือกรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จำนวนล้านกล้า ภายในสิ้นปีนี้

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และมีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวนมาก โดยคาดว่าการแพร่ระบาดจะยังไม่ยุติลงภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ ส่วนการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางการแพทย์จะรักษาตามอาการด้วยการให้ยาต้านไวรัส  จากข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรได้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์และงานวิจัยแล้วว่า สามารถรักษาอาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในระยะเริ่มต้น โดยฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ซึ่งช่วยในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ จึงเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับและเป็นอีกทางเลือกในการรักษาควบคู่กับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบัน และได้มีการผลักดันให้เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงถือว่าเป็นสมุนไพรไทยที่กำลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้”

“กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคและสร้างการพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือน หรือนำไปปลูกขยายพันธุ์ เป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองและชุมชน นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังได้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกฟ้าทะลายโจร  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาดินและน้ำ และสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน อาทิ สารเร่งซุปเปอร์ พด. เมล็ดปุ๋ยพืชสด สูตรปุ๋ยต่างๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม ช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้อย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน ได้แจกจ่ายฟ้าทะลายโจรแก่เกษตรกร ชุมชนและประชาชนไปแล้วกว่าห้าแสนกล้า และแจกจ่ายให้ได้ครบตามเป้าหมายจำนวนหนึ่งล้านกล้า ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้”

สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจต้องการขอรับพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ