กรมการขนส่งทางบก แนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารเช่าเหมา เลือกรถที่มีมาตรฐาน คนขับรถชำนาญเส้นทาง เน้นย้ำ!!! การเดินทางอย่างปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากประเทศไทยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบให้เข้ามาท่องเที่ยว ในไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวช่วงปลายปีตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 เข้าสู่ช่วงเทศกาลทอดกฐินสำหรับพุทธศาสนิกชนจึงคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นหมู่คณะมากขึ้นและมีความต้องการใช้บริการเช่ารถตู้หรือรถบัสเพื่อใช้ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง หรือรถโดยสารเช่าเหมา กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของรถโดยสารมากยิ่งขึ้น พร้อมให้คำแนะนำประชาชนเบื้องต้นเพื่อให้การเดินทางด้วยรถโดยสารเช่าเหมามีความปลอดภัย ดังนี้

ด้านประชาชน ควรมีการวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ที่จดทะเบียนถูกต้อง มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ควรเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือลาดชันควรใช้รถโดยสารชั้นเดียว ใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน และไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ในขณะเดินทางผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลา และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

ด้านผู้ประกอบการ ต้องหมั่นตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถต้องมีสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน และกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างปลอดภัย

ด้านพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ ไม่ดื่มสุราโดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามประเภทของรถ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ด้านมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 ทั้งในการคัดกรอง ป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล พนักงานขับรถ พนักงานให้บริการ ผู้ประกอบการขนส่ง นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์บนรถทุกคัน และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ งดรับประทานอาหารบนรถโดยสาร กรอกข้อมูลตามเอกสารที่กำหนด และปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด รวมถึงให้มีการตรวจ Antigen test kit (ATK) พนักงานขับรถ พนักงานให้บริการ เป็นประจำ